Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim
ZŠ a MŠ Lukaviceokr. Chrudim

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

1.      Úvodní část

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim provozuje školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu, dále jen ŠJ.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve ŠJ, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

Vnitřní řád ŠJ je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

    - zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

    - zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

    - vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

    - vyhláškou MZ č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

      a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

    - vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě

      v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,

    - nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

ŠJ zajišťuje stravu pro děti mateřské školy, žáky základní školy a zaměstnance ZŠ a MŠ, dále jen strávníky.

 

2. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků, zaměstnanci ZŠ a MŠ.

Práva strávníků

- děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně,

- žáci základní školy mají právo na jeden oběd denně,

- zaměstnanci mají právo na jeden oběd denně,

- dětí a žáci mají právo na respektování individuálního tempa při jídle,

- strávníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní  prostředí, dále na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a před všemi druhy toxikománií.

Povinnosti strávníků

- děti a žáci dodržují základní hygienická pravidla, dále pravidla slušného chování a kulturního stolování (používají příbor, místo ke stolování po sobě přiměřeně uklidí),

- zdraví dospělé osoby srozumitelným pozdravem, respektují pokyny zaměstnanců,

- strávníci se nesmějí dopouštět projevů rasismu, násilí a jakýchkoli forem diskriminace.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

-   zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí

     školní jídelny nebo ředitelky školy,

- zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte – poskytnuté informace jsou důvěrné a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

- v době nemoci neprodleně strávníka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů,

- dodržovat pravidla plateb záloh na stravné a školné.

 

3. Přihlášení ke stravování

- každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) obdrží přihlášku ke stravování,

- jejím řádným vyplněním a odevzdáním v ŠJ je přihlášen ke stravování,

- zároveň stvrzuje souhlas s podmínkami vnitřního řádu ŠJ

Odhlašování /Přihlašování

Po odevzdání přihlášky je strávník automaticky přihlášen.

Stravu na následující den lze odhlásit DEN PŘEDEM DO 13.00 HODIN. Výjimečně, v případě onemocnění dítěte do 7.30 hodin daného dne!!!

            telefonicky, SMS (704 736 151)

            e-mailem (skolnijidelnalukavice@seznam,cz)

Odhlášky se zadávají od - do, po uplynutí této doby je strava opět automaticky přihlášena.

 

4. Stravné / Školné

Cena stravného je složena z:

            výše nákladů na potraviny (tj.finanční normativ dle platné vyhlášky)

            mzdových a provozních nákladů (režie)

Strávníci jsou po dobu školního roku zařazeni do kategorií dle věku kterého dosáhnou v daném školním roce. Dle  uvedené kategorie  hradí stravné ve výši finančního normativu.

Stravné se hradí společně se školným zálohově dopředu na účet školní  jídelny

Výše stravného a další podmínky úhrad jsou uvedeny v příloze tohoto řádu.

Školné  (úplata za vzdělávání v MŠ)

Výše školného pro děti do 5 let: 400,-Kč

•      nehradí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškoláci v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky),

•      platí se i v případě pokud má dítě odložený nástup do MŠ, nebo nedochází z jiného důvodu

•      hradí se se měsíčně, společně se zálohou na stravné.

 

5. Odnášení stravy

Nárok na stravu má strávník pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně školního stravování.

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě! Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Odnášení stravy mimo školní budovu není dovoleno s jedinou níže uvedenou výjimkou.

Výdej jídla do jídlonosičů je umožněn pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte nebo žáka) v zařízení (který se podle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole) a kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení.

V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu ve školní kuchyni v době od 11:50 do 12:30 hod. a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy.

Bude-li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude přítomen ve škole, se už nejedná o školní stravování (s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) a takové stravování není poskytováno.

 

6. Dietní stravování, stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do  školy (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

 

7. Organizace provozu

Škola učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a výživových norem pro školní stravování. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s  kuchařkou zpravidla na týden dopředu, je vyvěšen na nástěnkách a webových stránkách školy. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 je zde zveřejněn i seznam alergenů.

Strava je připravována ve školní kuchyni, jejíž provoz zajišťují kuchařky, částečně i vedoucí ŠJ. Za dodržování hygienických předpisů zodpovídají pracovnice ŠJ.

Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky učitelky, ve škole na žáky dohlíží učitelé. Mytí kuchyňského nádobí se provádí v kuchyni. Úklid kuchyně, přípraven a skladů zajišťují kuchařky. Za čistotu stolů a podlah zodpovídají paní uklízečky.

V mateřské škole je strava do třídy starších dětí dopravována výtahem.

Přesnídávka se podává  od 8:20 do 8:40 hodin. Oběd se podává od 11:30 do 12:00 hod. Ve třídách MŠ nalévá polévku učitelka a hlavní jídlo vydává kuchařka u výdejního okénka, od kterého si děti jídlo nosí samy. Použité nádobí v obou odděleních vrací děti na vyhrazené místo. Odpolední svačina je průběžná, podává se od 14:20 hod. Celý den je zajištěn pitný režim pro který je v každé třídě vyčleněn prostor. 

V základní škole se obědy vydávají od 11:40 hodin do 13:05 hodin. Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhu nástupu jednotlivých tříd na oběd, které vypracovalo ředitelství školy. Pedagogický dohled nad žáky je rovněž určen tímto rozvrhem. Ve škole nalévá polévku  pedagogický dozor, hlavní chod si žáci přinesou od okénka. Použité nádobí ukládají žáci na vyhrazené místo a do druhého okénka.

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví

Za bezpečnost dětí v MŠ a žáků ZŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po dobu stravování dětí.

V případě úrazu učitel/ka zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informováni bezodkladně. Každý úraz učitel/ka zaznamená do knihy úrazů a oznámí ředitelce školy.

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v ŠJ dle pravidel BaOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců, zároveň se nesmí dopouštět rasismu, šikany a jiných projevů nenávisti.

 

9. Ochrana majetku školy

Strávníci používají zařízení ŠJ pouze za účelem stravování, jsou povinni zacházet se zařízením a vybavením ŠJ šetrným způsobem.

Strávníci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeni k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců je rovněž majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní povinnosti jsou obsaženy v pracovních náplních.

 

Závěrečná ustanovení

Platnost

Platnost směrnice nabývá dnem 1. září 2023

Účinnost: od 1. září 2023

platební podmínky (435.71 kB)

Seznam alergenů (3.23 MB)

Kalkulace obědů (175.33 kB)

Vnitřní řád (32.43 kB)

Školní jídelna

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Po svatém Vítu se dny krátí a krávy mléko tratí.